Hälsa, vård och omsorg

Seniorerna är en stor och viktig grupp i Simrishamns kommun. Runt en
tredjedel av befolkningen i kommunen är 65 år eller äldre. Dagens
65-plusare är ofta lika friska
och aktiva som yngre kommuninvånare
och klarar sig utan kommunens stöd långt
upp i åldrarna. Men för de som
behöver kommunens vård och omsorg ska vi
erbjuda en trygg tillvaro och
ett ”individcentrerat” stöd. Österlenmoderaterna vill att
Simrishamns
kommun ska vara bästa platsen i landet för äldre.

Alternativa boendeformer för äldre är viktigt. Efter det lyckade projektet med 
seniorboende på Joneberg tror vi det är dags att fördjupa och intensifiera 
kontaktenmed potentiella företag som på allvar kan erbjuda en lösning för äldre 
som också är beredda att betala mer för det där lilla extra - ett Österlens 
Victoria Park. Vi vill därför bjuda in exploatörer som kan hjälpa till att 
utveckla olika idéer och boendeformer.

Kanske som en förlängning på Skansenområdet med närhet till stadens centrum. Man 
kan ju också göra kopplingar till Vigs Ängar. För oss moderater är det självklart 
att man ska ha möjlighet att välja hur man vill bo även som äldre. Vi vill fort-
sätta värna valfriheten.
Våra seniorer ska självklart ha en mötesplats i form av ett Seniorernas hus. Detta 
är en idé som funnits tidigare. Social samvaro och aktiviteter för seniorer är av 
största vikt. Många av våra seniorer lever ett aktivt liv idag, men det finns också 
de som är ofrivilligt ensamma och isolerade vilket ökar risken för sjukdom. Att 
skapa delaktighet i samhället och en meningsfull tillvaro för dessa är ett tungt 
vägande skäl för oss att satsa på en mötesplats med verksamheter och aktiviteter 
av hög kvalitet för de äldre. Vi moderater vill skapa ett Seniorernas hus i Simris-
hamn och utforma det tillsammans med seniorerna.

Det är en självklarhet att man som äldre ska ha möjlighet att välja hur man vill 
ha sin hemtjänst utformad den dag man behöver den, vilken mat man vill ha och 
vilka eventuella extra tjänster man önskar. Vi moderater vill stimulera företag, 
som kan erbjuda nya tjänster till seniorerna, att etablera sig i kommunen.

Vi värnar medborgarnas möjlighet att välja mellan olika utförare av vård-och
omsorgstjänster enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Tryggheten är grunden för förtroende mellan medborgarna och oss politiker. Trygg-
heten gäller alla och överallt – i hemmet, på jobbet och på gator och torg, Trygg-
het är också att veta att man enkelt kan få vård och omsorg om man behöver det. 
Trygghetsskapande teknik i hemmet kan också vara en sak och satsningar på kameror 
i vår stadskärna såväl som belysning en annan. Lösningar som innefattar trygghets-
larm och rörelsedetektorer kopplade till bildtelefon med nattillsyn är en annan 
typ av trygghet i hemmet.

Lokalt vill vi satsa på

  • Alternativa boendeformer
  • Seniorernas hus
  • Trygghetsfrågor
  • LOV, vi vill öka valfriheten i äldreomsorgen
    och ge brukarna större möjligheter att själv
    välja genom att införa mera LOV

 

Tappade uppkopplingen