Hälsa, vård och omsorg

Dagligen möts vi i våra olika sammanhang och i olika åldrar inom vårt uppdrag inom Simrishamns kommun. Vårt ledmärke är att rätten till självbestämmande och din valfrihet är lika oavsett ålder och dina behov.

Redan idag samarbetar vi med andra aktörer såväl inom som utanför kommunen och vi ser behov och stora möjligheter att utöka detta samarbete. Vi har framgångsrikt arbetat med projektet ”ofrivillig ensamhet hos äldre” som vi vill utöka med större möjligheter till kontaktvägar och aktiviter genom samarbete med civilsamhället, volontärer, föreningar och andra engagerade. Allt för att kunna motverka den ofrivilliga ensamheten som många äldre känner och för att erbjuda en guldkant i tillvaron.

För att förebygga psykisk ohälsa och droganvändning hos våra unga är samarbete av stor betydelse, ett samarbeta som ska fördjupas mellan polis, föreningslivet, skolan och socialtjänsten. Redan idag har vi samarbete med Region Skåne genom Maria mottagningen för samtal och behandling, där både ungdomar och föräldrar är välkomna.

Närheten och samarbetet med primärvården och närsjukvården av allra största betydelse för att behandling och omhändertagande kan ske så nära patienten som möjligt både vid boende på Särskilt boende eller egen bostad och har hemtjänst och hemsjukvård. Möjligheten för hembesök genom mobila team ska utvecklas och få en mer sammanhållen vårdkedja mellan sjukvård och omsorg.

Antalet personer med demenssjukdom ses öka och vikten av personcentrerad och individuellt anpassad vård och omsorg är av allra största betydelse. Inom kommunen möter medarbetarna dagligen personer med demenssjukdom, därför är kontinuerlig utbildning och ökad kunskap kring tydliggörande arbetssätt trygghetsskapande för personalen som i sin tur bidrar till en god omsorg.

Vi vill:

Motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom att utveckla ”sällskapskoncept”.

Stärka samarbetet mellan skolan, socialtjänsten, polisen och föreningslivet för att motverka psykisk ohälsa och droganvändning hos unga.

Skapa en trygg, sammanhållen vård- och omsorgskedja för de svårast sjuka.

Öka kompetensen inom demensomsorg för ökad trygghet.

Fortsätta uppmuntra eget ansvar för egen försörjning.

Ytterligare öka valfriheten för att möta den enskildes behov

Tappade uppkopplingen