Kultur och fritid

Vårt uppdrag är att stärka människor, utveckla
samhället och fördjupa demokratin. Det gör vi
genom att tillhandahålla mötesplatser och
fylla dem med intressant innehåll. Vi ansvarar
för bibliotek, badhus, idrottsanläggningar,
ungdomsgårdar, kulturverksamhet och att för-
dela stöd och bidrag till föreningar.

Vi vill se ett levande kultur- och fritidsliv på
Österlen då det är en viktig del av vårt samhälle
som bidrar till förståelse, bildning, utveckling
och välmående.
Vi vill att kulturgarantin bevaras och utvecklas. 
Barn ska få kontakt med kulturen redan i förskolan. 
Alla invånare ska ges möjlighet till en meningsfull 
fritid genom engagemang i kultur- och idrotts-
aktiviteter.

Österlenmoderaterna vill jobba för ett utökat entre-
prenörskap på Österlen så att kulturarbetare som 
verkar i kommunen ska ges större möjligheter att 
presentera sina verk för allmänheten genom att 
kommunen aktivt jobbar för ett samarbete med närings-
livet.Vi vill även arbeta för att av kommunen inköpt 
konst ska kunna beskådas av allmänheten.

Föreningslivet ska utvecklas. Vi anser det vara av 
yttersta vikt att vi som politiker fortlöpande 
kommunicerar med representanter från kultur- och 
föreningslivet för att utröna vilka behov de har 
för att kunna bedriva sin verksamhet och vilken roll 
kommunen kan ha i detta.

År 2021 kommer Malmö och Köpenhamn att tillsammans 
arrangera evenemanget World Pride. Vi vill verka för 
ett samarbete med arrangörerna och övriga kommuner i 
Skåne för att genom detta evenemang få möjlighet att 
presentera det bästa av Österlen för besökare 
från hela världen.

 

Lokalt vill vi satsa på

  • Utveckla kulturgarantin i skolan och förskolan
  • Gör offentlig konst tillgänglig för alla
  • Mer entreprenörskap i kulturen
  • Arbeta för att våra ungdomar ska få en meningsfull fritid
Tappade uppkopplingen