Kultur och fritid

Vårt uppdrag är att stärka människor, utveckla samhället och fördjupa demokratin. Det gör vi genom att tillhandhålla mötesplatser och fylla dem med intressant innehåll. Vi ansvarar för bibliotek, badhus, idrottsanläggningar, ungdomsgårdar, campingplats, kulturverksamhet och att fördela stöd och bidrag till föreningar.

Österlenmoderaterna vill stärka Simrishamn som en kommun rik på kultur- och fritidsaktiviteter. Vi ser kultur och fritid nödvändiga för vår hälsa och vårt välbefinnande. Ett rikt kultur- och fritidsliv är en viktig del av vårt samhälle och bidrar till välmående, bildning, förståelse och underhållning. En viktig del är att våra ungdomar ska ha en meningsfull fritid och inte lockas in i tex. kriminalitet och droganvändning. Ett kultur- och fritidsliv som står fritt från kommunen och politiken är ett fundament.

Naturen och landskapet är för många en viktig del av vår vardag och vårt kulturarv. För oss på Österlen utgör detta en källa till en rik fritid på en plats präglad av öppna landskap, skogar, kust och öppet hav.

Vi vill särskilt verka för att invånarna i hela kommunen, både i tätorten Simrishamn och i alla byar, ges möjlighet till att själva påverka vilka gemensamma aktiviteter man vill ha. Vi vill också att unga och årsrika kan mötas i gemensamma aktiviteter, och anser att det redan omfattande föreningslivet på Österlen ses som en avgörande grund för detta. Kommunen ska stärka och stödja de initiativ som tas för att berika invånarnas liv.

Under innevarande mandatperiod har kommunens kultur- och arrangörsbidrag utökats. Särskilda extra bidrag har getts till många föreningar för att hålla i gång verksamheten och klara ekonomin under covid-19-pandemin.

Österlenmoderaterna vill även prioritera insatser för kultur och fritid som stärker turism, kultur och kreativa näringar. Vi ser det som positivt att kulturen, utöver den njutning och stimulans den skapar för människor, även ger arbete och inkomst.

Vi vill:

Utveckla och stärka samarbetet med föreningslivet

Kulturgarantin ska utvecklas till att omfatta alla barn i kommunen

Utveckla en kulturgaranti för årsrika invånare

Utveckla en rörelsegaranti för unga och årsrika,

Arbeta för att utöka barn och ungdomars möjligheter till fysiska aktiviteter såsom spontanidrott, utegym, skateboard, cykling, kulturvandringar och hiking,

Att alla byar ska få tillgång till aktiviteter som invånarna själva önskar

Att kommunen skapar mötesplatser där gemensamma aktiviteter kan ske

Förbättra insatser riktade mot kulturella och kreativa näringar,

Utveckla kultur- och fritidsaktiviteter för en förbättrad integration och minskad diskriminering, där verksamheten på Benka-di är en bra förebild

Att kultur och event i Simrishamns kommun stimuleras genom sponsring och marknadsföringsinsatser

Att biblioteket utvecklas ännu mer som en gemensam mötesplats för alla åldrar

Stödja Österlens museums arbete med Simrishamns 900-årsjubileum år 2023

Tappade uppkopplingen