Miljö och Klimat

Frågorna kring miljö och klimat är viktiga och ska prioriteras. De flesta miljöbeslut sker på nationell och internationell nivå. Vad kan vi då göra i vår kommun? I vår kommun har vi alltid prioriterat en samverkan mellan god miljö, god lönsamhet för våra företag och bra livsmiljö för den enskilde medborgaren. Vi vill driva en politik som gör effekt på riktigt. Det innebär att vi inte sätter likhetstecken mellan god miljöpolitik och en massa förbud. Istället ska användning av ny teknik som gör verksamheter miljövänligare uppmuntras. Gott miljötänk ska premieras. Vi tror inte på tillväxthämmande beslut. En god tillväxt, stark ekonomi och hög sysselsättning, ger de bästa förutsättningarna för en bra miljö. En viktig del är våra transporter där vi verkat för att öka andelen fossilfritt. Samma gäller inom övrig energiförbrukning att den måste bli mindre fossilberoende. Vi vill minska byråkratin. Det ska vara lätt att göra rätt.

Vi vill:

Säkra tillgången till dricksvatten

Uppmuntra till minskad vattenanvändning och erbjuda försök med att ta fram tekniskt vatten för bevattning och till pooler. Samverkan med grannkommuner och bygga ut överföringsledningar.

Underhålla avloppsnätet och bygga ut reningsverken

Vid nederbörd tränger regnvatten in som gör att avloppsnätet bräddar över och orenat avloppsvatten rinner ut i havet.

Bygga ut reningsverken för ökad kapacitet så VA-nätet kan byggas ut och fler kommuninvånare kan få tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Bygga fördröjningsanläggningar som vid avloppstoppar förhindrar översvämningar.

Utnyttja ny beprövad teknik vid våra reningsverk för att öka reningsgraden.

Satsa på att kunna använda slammet både som näringsmedel och energikälla.

Göra långsiktiga planer för fortsatt VA-utbyggnad i vår kommun.

Prioritera närproducerat vid kommunens livsmedelsupphandlingar

Med närproducerat kan klimatpåverkan minska genom kortare transporter, en levande landsbygd i närområdet säkerställas och fler få en bättre förståelse för var maten kommer ifrån. Det absolut bästa och mest hållbara alternativet är dock såklart om det både är närproducerat och ekologiskt!

Vid upphandling kan ett närproducerat alternativ vara att föredra även om kostnaden är något högre. Det lokalproducerade måste vara säkerställt så att leveransgaranti finns. Ett lokalproducerat livsmedel är att fördra framför en importerat ekologisk produkt. Oavsett om råvaran är lokalproducerad, ekologisk eller konventionellt odlad, så är målet att få högsta kvalité till bästa pris.

Uppmuntra och stimulera kommuninvånarna till ökad källsortering och återbruk och minska matsvinnet

Vi ska vara positiva till införande av fastighetsnära insamling som underlättar och därmed ökar källsorteringen. Genom ökad källsortering kan mer material återbrukas eller materialåtervinnas. Även lägenheters möjlighet till ökad källsortering måste ses över. Kommunen ska gå före och vara en god förebild både inom- och utomhus. Återbruk av inventarier som kontorsmöbler, datorer etc. måste öka. Inom den offentliga kosthållningen ställa krav på minskat matsvinn.

Att kommunen ska successivt och senast 2030 bli fossilfri

Kommunen ska i alla sina transporter och all sin energiförbrukning successivt och senast 2030 vara fossilfri. Motsvarande krav ska ställas i kommunens upphandlingar.

Utbyggnad av laddstolpar ska vara ett prioriterat område. Kommunen ska i samverkan med Skånetrafiken utveckla och förbättra kollektivtrafiken. Här kan nya lösningar som ex. beställningstrafik vara en lämplig lösning.

Uppmuntra möjligheterna till att i kommunen tanka vegetabiliskt baserat bränsle som HVO diesel.

Energianvändningen i kommunens lokaler ska ses över och göras mera energisnål. Möjligheter att installera solceller ska alltid undersökas. Kommuninvånarna ska uppmuntras att installera solceller för sitt elbehov. Kommunen ska här bidra med energirådgivning som hjälp för den enskilde att fatta beslut.

Uppmuntra till klimatkompenserande åtgärder

Kommunen ska vara en god förebild och kunna ge råd till kommuninvånarna om lämpliga åtgärder. Bästa teknik ska uppmuntras och bästa val av energialternativ.

Fortsätta att utveckla Marint centrum

Marint centrum är en mötesplats med fokus på hav, vatten, kustbygd, miljö och klimat. Marint centrum ska fortsätta att samverka med andra likartade kustkommuner för att få regeringen att förbättra möjligheterna för ett hållbart, småskaligt kustfiske.

Vi vill också se ett ökat samarbete mellan kommunens skolor om Marint centrum.

Informationsdagar för kommunanställda om Marint centrums verksamhet.

Utveckla och förbättra aktiviteterna vid Sillens dag.

Medverka till att få intressanta föreläsningar från forskare vid Lund Universitet.

Marint centrum ska även vara en plats för utställningar med fokus på marin miljö och klimat. Detta som ett inslag i kommunens besöksnäring.

Att följa upp och utvärdera kommunens miljö- och klimatarbete

Löpande följa upp det miljöarbete som görs i kommunen.

Beskriva de lokala åtgärderna (på hemsidan) som gör att kommunens innevånare kan bidra till en förbättrad miljö.

Informera om lokala åtgärder för mer miljövänliga transporter.

Informera om ekologisk odling och inköp som görs av ekoprodukter.

Skapa en lokal sida för miljöåtgärder i Simrishamns kommun.

Utbilda personal i nya rutiner för miljöarbetet i kommunen.

Skyndsamt inventera vilka områden i kommunen som kan drabbas av stigande havsnivåer och ta fram skyddsåtgärder för dessa

Den globala uppvärmningen leder bland annat till stigande havsnivåer. Stora delar av Simrishamns kommun nära Hanöbukten kommer att drabbas. Det är viktigt att kommunen här har en beredskap.

Tappade uppkopplingen