Plan och Byggfrågor

Österlenmoderaterna vill skapa en bild av att vår tillståndsgivning inom plan och bygg präglas av service och en positiv grundsyn på alla ansökningar. Detta är särskilt viktigt när vi som myndighetsnämnd har ”Monopol”. Man har ingen annan att vända sig till. Bygglovs-och planprocesser vi driver ska inte upplevas som krångliga och onödiga. Kommunikation och återkoppling i hela processen är viktigt.

Vi vill hålla handläggningstiderna på max halva den lagstadgade tiden, ca en månad. Förutsägbarhet om när ett tillstånd/bygglov är klart är viktigt för att den sökandes planering. Flera fall vittnar om hur äganderätten under de senaste åren inskränkts vid politiska beslut och myndighetsutövning. Runt om i landet vittnar enskilda, företag och markägare om hur de står maktlösa inför myndigheternas agerande. En selektiv tolkning av EU:s Art- och habitatdirektiv och Fågeldirektiv leder till att markägare blir utan ersättning vid myndighetsbeslut kring områdesskydd. Vi ser samma tendens på flera områden, vad gäller biotopskydd, bildande av vattenskyddsområden, strandskydd, kommunala riktlinjer, planer och infrastrukturutbyggnad. Att utanför lagen utöka antal remissinstanser som ska höras inför beslut, och kretsen som har rätt att överklaga ett lov är att inskränka äganderätten. Det förekommer förslag om talerätt för organisationer utan anknytning till bygden, samt beslut om tvingande markavsättning utan skälig ersättning. Allt som oftast sker det genom små steg och eller små åtgärder som var för sig inte är särskilt dramatiska, men som sammantaget innebär kraftiga inskränkningar i äganderätten. Vi moderater står upp för äganderätten.

Rätten till att få bestämma över det du äger måste väga tungt när vi politiker gör våra avväganden.

Vi vill:

Erbjuda snabbare handläggning

Vi ska anpassa kommunens styrdokument, så att de underlättar snabb handläggning, tex med långtgående delegation vid positiva beslut. Enkla åtgärder som anmälningsärende av Attefallsåtgärder och Eldstäder m.m. bör kunna hanteras över disk eller med vändande mail. Vi bör hitta nya sätt hur en grannes godkännande kan inhämtas snabbt och enkelt, kanske av sökanden själv. Vi bör införa en chattfunktion som ger snabba och relevanta svar dygnet runt.

Se över översiktsplanen

Nuvarande översiktsplan styr i mycket stor utsträckning hur bygglov och planärenden bedöms, även om den rent juridiskt inte är bindande. Nuvarande ÖP har visat sig vara landsbygdsfientlig, och mycket restriktiv utanför redan förtätad bebyggelse. Därför bör en översyn av framförallt bebyggelsestrategin ske snarast.

En politisk grupp bör tillsättas omgående efter valet.

Erbjuda utökad och förebyggande service

Bygglovschef och politiker bör på eget initiativ, besöka platser där vi ser att nya verksamheter kan eller håller på att utvecklas. Besök för att ge råd, och vägledning för att projektet ska bli så framgångsrikt som möjligt. Förebyggande service är viktig. I Kontakt Simrishamn bör sökande få svar på minst 75 % av inkommande frågor redan vid första kontakten med kommunen. Digitalisering och förenkling ska prioriteras

Vi bör vara mer synliga och tillgängliga och skapa en bild av kommunen som en samarbetspartner inte en övervakare. Vi bör vara lyhörda, och aktiva i vår omvärldsbevakning.

Digitalisering och öppenhet

Bygglov och planmedgivande ska kunna sökas digitalt dygnet runt.

Processen med att kartlägga och finna smidigare hantering måste pågå kontinuerligt. Vi vill omvandla en tjänst från handläggare till en som jobbar med utveckling av myndighetsutövningen löpande. På sikt bör alla typer av ansökningar och anmälningar kunna göras digitalt från kommunens hemsida, även ansökan om planbesked, samt komplettering av pågående ärenden. Om det visar sig att det krävs många kompletteringar av samma kategori, då är det ett tecken på att formulären behöver förtydligas eller omarbetas. Vi vill vi skapa ”mina sidor” där sökanden kan följa sitt ärende genom hela processen. Här ska man även kunna hämta allt arkivmaterial som finns digitalt i kommunens arkiv. Öppenhet och transparens är av stor vikt, och därför ska vi undersöka möjligheten att digitalisera äldre material och skapa ett helt öppet arkiv för allmänheten.

Digitaliseringen skapar möjligheter, och vi ska vara lyhörda för att förenkla i alla led. Öppenhet och transparens är av stor vikt för att stärka trovärdighet och opartiskhet.

Prioritera företagshandläggning

Handläggningstid för bygglov är enligt lag max 10 veckor. Det är i många fall för lång tid för framförallt näringsidkare att vänta. Vi bör införa en prioriterad handläggning för företag och flerfamiljshus.

(Skapa en gräddfil åt näringslivet)

Att medborgarna ska våra tillsyningsmän

Kommunen ska inte lägga resurser på att aktivt söka efter otillåtna utförda åtgärder. Om inte grannar, eller allmänheten i övrigt har några synpunkter eller känner sig störda, av en viss åtgärd, då stör det inte i den omfattningen att det är skadligt. Om det kommer in en anmälan så ska den naturligtvis handläggas och bedömas. Kommunen som fastighetsägare bör ha mycket goda skäl för att neka en granne att bygga nära gräns. Ett generellt godkännande skulle kunna fastläggas.

Vi bör lägga energi och resurser på ärenden som har tyngd och relevans inte vara regelpoliser.

Att vara pådrivande i förändringsarbetet

Inom Plan- och byggförvaltningen ser vi ofta hur lag kan tolkas/misstolkas. När vi ser återkommande hinder för att snabbt och kostnadseffektiv process få fram fler bostäder, då ska det påtalas. BN bör vara pådrivande och påtala sådana brister till lagstiftarna. Det kan vara hur man kommer till rätta med okynnesöverklagande, krångliga och onödiga regler. Överstatlighet och Länsstyrelsens tolkningar är ibland ett bekymmer i vår kommun med många riksintressen

Om ett ärende ”havererar” ska detta särskilt utredas och om det visar sig att förändrad lagstiftning skulle kunna undvika sådant i framtiden, så ska det påtalas till lagstiftarna. Vi har en hel del okynnesöverklagande i vår kommun. Det bör utredas om det är möjligt att ta betalt vid överklaganden, men det kräver lagändring. Om den klagande får rätt så ska ingen avgift debiteras.

Österlenmoderaterna ska var aktiva i samhällsdebatten för att förbättra och förenkla. Samtala och samarbeta med våra grannkommuners BN, för samsyn och gemensamma yttranden.

Upprätta flexibla detaljplaner

När vi upprättar nya detaljplaner så ska dom utformas med stor flexibilitet. Känsliga miljöer kan detaljstyras mer än modernare miljöer. Efterföljande bygglovsprocess underlättas, och man slipper avvikelser, som kan generera överklaganden. Markägaren/exploatören får dessutom större handlingsutrymme inom sin fastighet.

Ta betalt för handläggning vid överklagande?

Vi har en hel del okynnesöverklagande i vår kommun. Vi bör utreda om det är möjligt att ta betalt för handläggning av yttranden och platsbesök. Om den klagande får rätt så ska ingen kostnad debiteras.

Vi ska se över möjligheten, alternativt författa en skrivelse till ansvarigt stadsråd i frågan.

Ligga steget före vid etableringar

Kommunen äger en del fastigheter som på olika sätt varit av intresse för olika verksamheter. Här borde vi kunna ligga framme med flexibla detaljplaner planer. Då kan vi marknadsföra dessa

tomter/områden som direkt är klara för positivt förhandsbesked. Vi tar bort en osäkerhet hos intressenten. Kan med fördel ske i samarbete med exploateringsavdelningen i kommunen. Mer mark för verksamheter måste skapas.

Ta egna initiativ för att peka ut lämpliga områden. Konkret för etablering. Kommunen kan redan inlett den formella processen.

Tappade uppkopplingen