Samhällsbyggande

Simrishamn har unika möjligheter att utvecklas till Skånes bästa kommun att bo i. Här finns en
levande stadskärna för dem som vill bo i en mindre stad. Vi har byar med bra sammanhållning
och livligt föreningsliv
och här finns en levande landsbygd med enskilda gårdar och mindre by-
bildningar. Den stora variationen av
boendemiljöer, närhet till hav och natur i olika boendeformer,
har en stor potential som kan utvecklas ytterligare.
För att utveckla Simrishamns kommun som
boendeort behövs nybyggnation i hela kommunen.

För att öka tillgängligheten och service och snabba upp handläggningstider till våra medborgare
behöver vi fler olika digitala tjänster för bygglov, felanmälan, tillstånd m m. Man ska kunna följa
ärendets gång genom hela handläggningstiden. Det kommer innebära att medborgarna får en
tidplan över pågående ärende och kan på så sätt snabbt agera ochoptimera hanteringen. Vi vill
jobba för ett ärendesystem som underlättar och förbättrar hanteringen av bygglov. Ett öppet
system som kan användas av sökande, förvaltning och nämnd. Vi måste tydligt skapa en dialog
mellan kund och myndighet/nämnd som leder till ett positivt och begripligt beslut där kunden/
invånaren lotsas genom processen.

Vi moderater kommer omedelbart efter valet att vilja omarbeta och förtydliga översiktsplanen för
att skapa förutsättningar för bostadsbyggnation även utanför tätorterna.För att öka inflyttning
och skapa positiva flyttkedjor behöver vi löpande bygga nya bostäder i olika upplåtelseformer.
Gärna många och nya aktörer. Ett mål är 35-40 nya lägenheter varje år.

Vi vill att vi inom vatten- och avloppsenheten fokuserar på de investeringar som gynnar tillväxt och
byggnation. Vi vill åtgärda befintlig kapacitetsbrist i avloppssystem och reningsverk och vi vill med
lokala insatser bidra till en renare Östersjön.

 

Lokalt vill vi satsa på

  • Digitala tjänster som förbättrar servicen för våra invånare
  • Översyn och revidering av översiktsplanen för flexiblare byggande
  • Bättre underhåll av vatten och avloppsanläggningar
  • Skapa planer för att bygga 35-40 nya lägenheter varje år
Tappade uppkopplingen