Simrishamns sjukhus

Simrishamns sjukhus är viktigt för att garantera en nära och tillgänglig
vård på Österlen.  Den är i alla avseenden nog vår viktigaste fråga. Vi vill
inte förstöra det som fungerar bra utan vi vill utveckla vården. Ett ökat
behov av den geriatriska (läran om åldrandets sjukdomar) vården och
ett framtida efterlängtat hospis i vår kommun samt ett stöd till ökad an-
hörigvård är frågor vi tagit till oss från de moderata seniorerna. Om
Moderaterna vinner valet lovar vi i såväl region som kommun att behålla
sjukhuset och utöka specialistvården
.

Vi vill låta sjukhuset vara en resurs i den skånska sjukvården för att korta de vård-
köer som nu blir allt längre. Vårdköerna har fördubblats på en mandatperiod. Här kan
Simrishamns sjukhus ha en stor och viktig roll att spela också för hela regionen.

Sjukhusfrågan är i alla avseenden nog vår viktigaste fråga. Vi vill inte förstöra det 
som fungerar bra utan vi vill utveckla vården. Ett ökat behov av den geriatriska 
vården och ett framtida efterlängtat hospis i Simrishamns kommun samt ett stöd till 
ökad anhörigvård är frågor vi tagit till oss från de seniorer vi mött. Ett specialist-
center inom Geriatrik lägger också grunden för långsiktighet.

Vi vill ha ett bredare utbud av specialistläkarmottagningar, bland annat inom ögon- 
och dagkirurgi. Mottagningar med generöst öppethållande.

Vi vill i kommande upphandling se över möjligheterna att teckna längre kontrakt än 
idag. Med längre kontraktstid vågar en aktör investera och etablera sig långsiktigt. 
Det skulle ge invånarna på Österlen en kraftfull signal att det finns långsiktighet 
i våra ambitioner. Vi vill utveckla ett ”Hälsostadskoncept”, vilket bygger på att 
sammanföra sjukhusvård, primärvård och viss kommunal omsorg till en plats.

 

Lokalt vill vi satsa på

  • Behålla och utveckla Simrishamns sjukhus
  • Långsiktighet vid upphandling
  • Korta vårdköerna
  • Nära vård
  • Etablera Geriatrikcentrum och andra specialistmottagningar
Tappade uppkopplingen