Ordning och Trygghet

Ett hållbart samhälle med ordning och trygghet

Inför valet 2018 lovade Österlenmoderaterna ett nytt och öppet ledarskap. Vi lovade ett gott bemötande, ett respektfullt politiskt klimat och en transparens i beslutsfattandet. Det här var mycket viktiga löften som har präglat vårt arbete under hela mandatperioden. Vi är verkligen stolta över att vi lyckats så väl med detta och att vi lyckats styra Simrishamns kommun tryggt och säkert trots att vi, tillsammans med övriga partier i Alliansen styrt i minoritet. Ett fortsatt starkt och gott ledarskap kommer att vara lika viktigt inför kommande mandatperiod. Vi är övertygade om att ett positivt ledarskap bidrar till en positiv utveckling. Vi gläds över att utvecklingen för vår fantastiska kommun går på helt rätt håll. Vi har sett allt bättre resultat och kvalitet i våra kärnverksamheter. Vi har befolkningstillväxt, fler nya företag startas och befintliga företag rapporterar om goda tider. Investeringarna i företag, handel och boende ökar allt medan arbetslösheten minskar. Mycket är gjort, men det finns mer att göra. Den här utvecklingen vill vi fortsätta att leda.

Moderaterna har tagit ett stort ansvar för ekonomin och med undantag för en svajig start för barn- och utbildningsnämnden har budgettroheten varit klanderfri. Vår ambition har under hela mandatperioden varit att öka det ekonomiska resultatet för att kunna genomföra viktiga investeringar och underhållsinvesteringar. Vi menar att det är viktigt att våra tillgångar och anläggningar sköts på bästa sätt. Vi ska, förutom att leverera välfärdstjänster av bästa kvalitet, ha en fin och välskött kommun. Respekten för skattebetalarnas pengar och att dessa används på ett klokt och effektivt sätt är centralt för Moderaterna. Kommunen ska alltid sträva efter att ge Simrishamns invånare valuta för sina skattepengar och skatteuttaget ska vara så lågt som möjligt. För att bibehålla kvalitet i verksamheterna och en ekonomi i balans behöver vi fortsätta arbeta för fler kommuninvånare. Vi ska ha det kommunala uppdraget i fokus och bli bäst på att vara kommun. Vi ska sköta våra uppgifter på bästa sätt.

Under 2021 antogs en hållbarhetspolicy som adresserar samtliga tre aspekter av hållbarhet; social, ekologisk och ekonomisk. Hållbarhetspolicyn för Simrishamns kommun ska vara styrande för kommunens samtliga verksamheter och den ska peka ut viljeinriktningar och prioriteringar för hela kommunkoncernen avseende arbetet mot en hållbar utveckling.

Simrishamns kommun är en av Skånes säkraste kommuner. Trots det känner en del sig otrygga. Lag och ordning är en av Moderaternas viktigaste frågor i årets riksdagsval med fler poliser, höjda polislöner och skärpta straff som viktiga prioriteringar. På det lokala planet är vi mycket nöjda med att vi fått en ökad polisiär närvaro med ett arbetslag som utgår från Simrishamn. Detta har givit effekt och tryggheten har ökat. Vi kommer att fortsätta verka för och trycka på för synliga poliser. Vi råder själva över många trygghetsskapande åtgärder och vi är övertygade om att det även behövs lokala satsningar för ökad trygghet och säkerhet i Simrishamn kommun. Vi vill satsa på en välfungerande räddningstjänst och lokala trygghetsvärdar vid behov.

Vi vet att företagen spelar en avgörande roll för kommunens framtida utveckling. Nyetableringar av företag samt företag som växer skapar nya arbetstillfällen. Gott företagsklimat är avgörande för kommunens möjligheter att växa. Moderaterna vill att Simrishamn ska vara en av Sveriges bästa kommuner för både företag och kreativa människor. Företagsservicen måste därför utvecklas och stärkas för att bättre möta företagens behov. Våra medborgare ska få ett gott bemötande i kontakt med kommunen. För att underlätta detta ser vi behov av fortsatt digitalisering av tjänster. Företagen är prioriterade i kommunen. Det är i välmående och framgångsrika företag jobb skapas och det är därifrån vi får skattepengar till att satsa på bland annat skolan, omsorgen och vården. Från kommunens sida behöver vi ständigt lyssna, lära och förstå företagens behov, för att förbättra företagsklimatet ännu mer.

Vi vill:

Ha ett fortsatt gott ledarskap genomsyrat av öppenhet och ärlighet

Ha ordning på ekonomin med ett så lågt skatteuttag som möjligt genom ett fokus på det kommunala uppdraget

Verka för befolkningsökning och nyetablering av företag

Skapa ett förtroendefullt samarbete mellan kommun och näringsliv genom god service och ett gott bemötande.

Tappade uppkopplingen