Samhällsplanering

Österlenmoderaterna vill att samhällsplaneringen ska möta invånarnas behov av rent vatten, hantering av avfall, ren miljö, minskad sårbarhet på klimatet och minskad sårbarhet för klimatförändringar – utan att äventyra kommande generationers behov. För framtiden kommer vi fortsätta arbetet mot en fossilfri kommun med hållbarhet och livskvalité i fokus. Det är vår övertygelse att klimat- och hållbarhetsfrågor är viktiga att driva lokalt också för att öka vår kommuns attraktivitet.

Vi vill:

Föra en miljö- och klimatpolitik som gör skillnad på riktigt

Med utgångspunkt från FNs Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalets åtaganden vill vi att vår kommun ska bidra till att minska vår påverkan på klimatet samt hantera klimatkrisens konsekvenser i Simrishamn, t.ex. översvämningar.

Nationellt driver Moderaterna klimatsatsningar för industrins omställning, satsar på elproduktion och elnätet samt elektrifiering av vägtrafiken. Vi satsar på kärnkraft som energi jämsides med vattenkraft kompletterat med sol- och vindkraft som komplement. För oss Österlenmoderater är det tryggt att ha detta realistiska synsätt som grund för våra satsningar i Simrishamn.

Vi tror på människors förmåga och vilja att hitta vägar att lösa vår tids problem som beror på stigande temperatur globalt. Vi är optimister och övertygade om att minskade utsläpp kan kombineras med fortsatt hållbar utveckling och ett gott liv för kommuninvånarna.

Säkra vattentillgången

Vattentillgången är avgörande för alla och stora satsningar sker kontinuerligt. Genom samarbete med Tomelilla har tillgången på vatten avsevärt förbättrats och kommer så också att göras under sommarmånaderna. Vi fortsätter nu med samarbetet med Ystad. Tillgången på vatten kommer därmed också på sikt säkras. Våra reningsverk ger ifrån sig ett ”tekniskt vatten” som i en framtid kan användas för bevattning o dyl. och därmed ytterligare trygga tillgången på rent vatten till hushållen.

Österlenmoderaterna kommer också verka för att en utvecklingsstrateg inom området hållbarhet knyts till kommunen med uppdraget att leda och samordna kommunens samlade arbete i klimatfrågor.

Förbättra näringslivsservicen

Ett bra näringsliv är grunden för att Simrishamn ska fortsätta utvecklas. Dagens företag väljer i allt högre grad att etablera sig där människor väljer att bo. Idag styrs människors val av boplats i hög grad av tillgänglighet till service, skolor, fritidsaktiviteter, kultur- och naturmiljö. Företagare med familjer och anställda ska se Simrishamn som det självklara valet. Distansarbete med Simrishamn som boplats blir allt vanligare. Den digitala utvecklingen och fibernätets utbyggnad gör att vi ser goda förutsättningar att fler företagare etablerar sig och stannar kvar på Österlen.

Vi vill gärna att åldersrika bosätter sig i vår kommun. Simrishamn erbjuder i högsta grad livskvalité till denna grupp. De åldersrika efterfrågar service, kultur och tjänster som i sin tur skapar nyföretagande och jobb som behöver yngres kompetens. Vi gör oss genom detta också attraktiva för ungdomar och unga familjer.

Vi vill också förbereda för ny mark för att utöka tomter runt om i hela vår kommun för såväl bostadsbyggande som för nyetablering av företag.

Vi vill också underlätta parkering för bl.a. varuleveranser och hantverkare.

Försköna och utveckla våra byar

Våra många byar är unikt för Simrishamn. Här finns bra sammanhållning för de boende och ett livligt föreningsliv. Här finns en levande landsbygd med enskilda gårdar och mindre bybildningar. Också här ska invånarna leva ett rikt och tryggt liv med hög livskvalité. Österlenmoderaterna vill i samverkan med invånarna och byalagen försköna våra byar och skapa mötesplatser och aktiviteter för invånarna i byarna.

Den stora variationen av boendemiljöer, närhet till hav och natur har stor potential som kan utvecklas ytterligare. Kommunen ska prioritera skötsel och underhåll i byarna och vägarna på landsbygden.

För att utvecklas Simrishamns kommun som plats att bo behövs nybyggnation i hela kommunen. Här ska vara bra att bo och leva i alla livets faser.

Tappade uppkopplingen